Hizmetlerimiz

NEXT ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

HİZMETLERİMİZ


1) Çevre Danışmanlığı (Çevre İzinlerinin Alınması)
2) ÇED Projeleri ve Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması
3) Geçici Faaliyet Belgesi
4) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
5) Çevre Ölçüm ve Analiz Hizmetleri
6) Arıtma
7) Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
8) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR)
9) İş Güvenliği Risk Analizleri ve Eğitimleri

10) İş Sağlığı ve Güvenliği Koruyucu Ekipmanları
11) İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı ve OSGB Hizmeti
12) Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
13) GSM Ruhsatı Alınması
14) Koku Giderim Sistemleri ve Nötralizasyon Ürünleri (Kocaeli Üniversitesi İşbirliğiyle)
15) Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Düzenleme İşleri
16) Yağ Tutucu Sistemleri, Pazarlama
17) Pest Vektör Kontrol İlaçlama
18) Yeşil Yıldız

YEŞİL YILDIZ


Yeşil Yıldızın Faydası Nedir?

- İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır.
- İş gücünün optimal kullanımı sağlanır.
- Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır.
- Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur.

- Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur.
- Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar.
- Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır.
- Pazarlama aşamasında avantaj sağlar.
- Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI


ÇED İŞLEMLERİ


Firmamız, ulusal ve uluslararası mevzuata ve standartlara göre, Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Yatırım Yükümlülükleri, Özelleştirme Kapsamındaki Projelerin danışmanlık işleri gibi pek çok konuda çalışmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25/11/2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

GFB İŞLEMLERİ


ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ


İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izin ve lisansı öncesi verilen belgedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, faaliyette olan tesislerin günümüze kadar çevre kanunu uyarınca aldığı emisyon izni, deşarj izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı, tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren çevre izin ve atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği sağlayan çevre lisansı işlemleri, Avrupa Birliği’ne uyum süreci içerisinde yayınlanan, “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile ÇEVRE İZNİ yada ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI adı altında tek bir izinde toplanmıştır.

ARITMA


İmalatını Yaptığımız Ekipmanlar


Next Çevre; Arıtma sistemleri imalatında geliştirdiği ürünleriyle sistem montajı, devreye alma, teknik destek, teknik servis, proje analizi ve danışmanlık hizmetleri ile uzman kadrosu tarafından anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

Belt Press imalatı, Belt yoğunlaştırıcı imalatı, Polielektrolit imalatı, Izgaralar imalatı, Kum ayırıcı imalatı, Izgaralı kum tutucu kompakt ünite imalatı, Döner elek-tambur elek imalatı, Kapaklar imalatı, Karıştırıcılar imalatı, Havalandırıcılar imalatı, Sıyırıcılar imalatı, Basınçlı kum filtreleri imalatı, Konveyör bantlar imalatı, Paket arıtma üniteleri

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu Gereği;


- 1. Sınıf G.S.M. ve 2. Sınıf G.S.M. olan akaryakıt ve LPG istasyonlarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Büyükşehir Belediyelerince,
- 2. Sınıf G.S.M. ve 3. Sınıf G.S.M. , sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları bağlı bulunduğu İlçe Belediyelerince verilmektedir.

ATIK YÖNETİMİ


GSM İŞLEMLERİ


Atık yönetimi sağlamak (Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı)
Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak,
Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına bilgilendirici eğitimlerin verilmesi,
Çevre mevzuatları kapsamında tesis çalışanlarına özendirici faaliyetlerin düzenlenmesi,
Teknik uygunluk raporları hazırlamak, (Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma)

İşyerlerin ruhsatlandırılması işlemleri, 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

İşletmeler bu yönetmelik kapsamında;
- 1. Sınıf G.S.M. ( Akaryakıt dolum veya depolama tesisleri, çimento fabrikası vb.)
- 2. Sınıf G.S.M. ( Akaryakıt ve LPG istasyonu, sigara fabrikaları, oto bakım ve servis istasyonları vb.)
- 3. Sınıf G.S.M. ( Kuru temizleme, yufka simit üretim tesisleri vb.)
- Sıhhi müesseseler (Kuaför, lokanta, pastane vb.)
- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (kahvehane, internet kafe, içkili lokanta, otel vb.) olarak sınıflandırılmıştır.

DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI (DKKR)


Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) İçin Temin Edilmesi Gereken Belgeler

- Kanal Katılım bedellerinin ödendiğine dair belgeler, (Bağlı olduğu İSKİ Şube Müdürlüğünden)
- Arıtma tesisleri için mes'ul mühendis sözleşmesi ve/veya 4 aylık çalışma belgesi,
- AAB borcunun olmadığını gösterir belge, (ilgili Ruhsat İl Müdürlüklerince verilecektir)
- Vergi sicil numarası ile bağlı olduğu vergi dairesi,
- Binaya ait yapı ruhsatı veya iskan belgesi, (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)
- Tapu fotokopisi ve adres bilgileri, (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)

İŞ GÜVENLİĞİ


İŞVERENLER NE YAPMALI?

- Tehlike Sınıfın Belirlenmesi,
- Risk Değerlendirmesini Yapma veya Yaptırma,
- Çalışanların Eğitimi,
- Acil Durum Planlarının Hazırlanması,
- İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme,
- Çalışan Temsilcisi Seçme ve Görevlendirme,
- Destek Elemanı Görevlendirme,
- İSG Kurulu Oluşturma,
- Çalışanların Sağlık Gözetimi,
- İşyeri Hekimi Görevlendirme,
- Mesleki Eğitim Aldırma,
- İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi,
- Güvenlik Raporu veya Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlama,

TMGD


22 Mayıs 2014 tarihli “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” uyarınca bir takvim yılı içerisinde net 50(elli) ton üstü miktarlarda tehlikeli maddeyi gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ve 50(elli) ton ve üzeri taşıma kapasitesi bulunan taşımacılar, bünyelerinde en az bir adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmak zorundadırlar.

Firmamız bu zorunluluk kapsamında sizlere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

NEXT ADR DANIŞMANLIK

NEXT ADR DANIŞMANLIK olarak asıl görevimiz işletmelerin yapılan işin kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimi kolaylaştırmaktır.

NEXT ADR DANIŞMANLIK

bu kapsamda uzman kadrosuyla sizlere en iyi hizmeti sunmak için kurulmuştur. Yasalara uygun, kaliteli hizmet ve doğru bir tercih için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.